ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563