รายงานการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
1
2
3
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   2 ปี
1
1
2
  วท.บ.   สาธารณสุขศาสตร์   4 ปี
12
6
18
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
1
4
5
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
8
2
10
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
1
1
2
24
16
40
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
35
19
54
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
30
10
40
65
29
94
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
22
20
42
  บธ.บ.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 ปี
17
3
20
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
28
14
42
67
37
104
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
1
1
2
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
1
2
3
2
3
5
 
รวมทั้งหมด
158
85
243

ข้อมูล ณ วันที่ 06-12-2020 08:08:32