รายงานการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
0
2
2
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   2 ปี
1
1
2
  วท.บ.   สาธารณสุขศาสตร์   4 ปี
6
9
15
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
4
4
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
2
7
9
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
1
2
3
10
25
35
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
21
16
37
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
22
9
31
43
25
68
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
17
20
37
  บธ.บ.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 ปี
7
4
11
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
18
16
34
42
40
82
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
2
2
0
2
2
 
รวมทั้งหมด
95
92
187

ข้อมูล ณ วันที่ 04-08-2020 09:22:19