รายงานการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร สาขา  ระดับ  ชำระ ไม่ชำระ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   4 ปี
0
2
2
  วท.บ.   สัตวศาสตร์   2 ปี
0
1
1
  วท.บ.   สาธารณสุขศาสตร์   4 ปี
2
7
9
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   4 ปี
0
4
4
  วท.บ.   เทคโนโลยีไฟฟ้า   2 ปี
2
4
6
  ศศ.บ.   ภาษาจีน   4 ปี
0
2
2
4
20
24
 
คณะนิติรัฐศาสตร์
  น.บ.   นิติศาสตร์   4 ปี
15
18
33
  ร.บ.   รัฐศาสตร์   4 ปี
11
12
23
26
30
56
 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  บธ.บ.   การจัดการ   2 ปี
13
21
34
  บธ.บ.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2 ปี
4
3
7
  บช.บ.   การบัญชี   2 ปี
9
18
27
26
42
68
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.บ.   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ปี
0
0
0
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์   4 ปี
0
0
0
0
0
0
 
รวมทั้งหมด
56
92
148

ข้อมูล ณ วันที่ 05-07-2020 20:22:39